Ranní scházení

Pokud má budova MŠ dvě třídy, scházejí se od ranních hodin děti v třídě mladších dětí. Až později se dělí na skupinu 3 – 4 letých dětí a skupinu 5 – 6 letých dětí. Starší děti odcházejí kolem 7:30 do své kmenové třídy.

Do MŠ Josefovice odjíždí děti zpravidla autobusem od zastávky Klimkovice – Výkupní závod – linka č. 679. Nejpozději v 7:20 přicházejí rodiče se svými dětmi k autobusové zastávce. Zodpovídají za své dítě do doby, kdy nastoupí do autobusu. Od té chvíle přebírá zodpovědnost učitelka a školní asistent pedagoga. V Josefovicích očekává příjezd autobusu pracovnice provozu, která spolu s učitelkou dohlíží na bezpečný přechod dětí do prostor MŠ. Školní asistent pedagoga se vrací autobusem zpět do MŠ Klimkovice, do třídy mladších dětí. V případě vlastní dopravy předává rodič dítě učitelce v kmenové třídě.

Ranní scházení dětí do všech budov MŠ probíhá průběžně do 8:00 hod Pozdější příchod je nutno domluvit s učitelkou ve třídě. Neměla by být však narušována výchovně vzdělávací činnost. Po příchodu do třídy se děti přivítají s učitelkou a ostatními dětmi, proběhne ranní filtr. Děti, které jeví známky jakéhokoliv onemocnění rodiče do školky nepřivádí.

Mezi problémy, které se objevují při nástupu nového dítěte do MŠ je často jeho odloučení od rodičů, hledání svého postavení v kolektivu dětí, dodržování nových pravidel, režimu dne jako celku. Některé děti nejsou samostatné ve svlékání, oblékání či hygieně, což jim adaptaci také neulehčí. Na začátku školního roku doporučujeme využít individuální adaptaci dětí na školku. Spočívá v postupném prodlužování pobytu dítěte v MŠ. Vše je možno dohodnout s pedagogy ve třídě. Odloučení od rodičů často vyřeší možnost vzít si z domova s sebou do MŠ oblíbeného plyšového kamaráda.

 

Volné hry dětí a cílené výchovně vzdělávací činnosti

Pedagog či asistent pedagoga pomáhá přicházejícím dětem vybrat si hračku, nabídnout zajímavou činnost.

Učitel dle třídního vzdělávacího programu připravuje vzdělávací nabídku pro prožitkové a situační učení. Učební aktivity probíhají hlavně formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. Učitelka řídí skupinové a individuální činnosti spojené s pozorováním dětí, které je základem pro pedagogickou diagnostiku. Tam, kde se jeví nutnost zařadit nějakou formu podpory pro zdárný vývoj dítěte, sestaví pedagog ve spolupráci se školním speciálním pedagogem-Plán pedagogické podpory, případně Individuální vzdělávací plán.

Pravidelně jsou zařazovány v přesně stanovených dnech dopoledne individuální logopedická cvičení, ve kterých jsou procvičovány úkoly zadané klinickou logopedkou. Děti přinášejí z domova svůj logopedický sešit, kde jsou patrné prvky posloupnosti, kterými se rodiče i logopedický asistent řídí. V pracovně pro logopedii jsou též využívány vhodné učební pomůcky tak, aby procvičování jazykových cvičení bylo pro děti zajímavé a motivující.

 

Ranní kruh

Děti si v něm povídají o zážitcích z domova, povídají si o své hře, která proběhla ráno po příchodu do školky. S učitelkou se pak domluví na dalších činnostech. Je zde prostor i pro společné jazykové chvilky, smyslové hry.

 

Ranní cvičení

obsahují tématická cvičení, pohybové aktivity s náčiním v ruce či cvičení na TV nářadí, pohybové hry a také relaxaci. V jarním a letním období probíhají tyto pohybové aktivity v prostoru školní zahrady. Následuje hygiena dětí a dopolední svačina.

 

Dopolední svačina

Dopolední svačina je vydávána postupně, starším dětem je umožněno, aby si samy nalévaly tekutiny (čaj neslazený, čaj slazený, voda, mléko aj.) Volně přístupné jsou v době svačiny misky s ovocem či zeleninou, pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne.

 

Hlavní výchovně vzdělávací činnost

je pokračováním výchovně vzdělávacích aktivit, které jsou zařazovány učitelkou průběžně od ranních hodin pobytu dítěte ve školce. Volně se na ně navazuje a více či méně skupinovou či frontální formou se vědomosti upevňují a zpřesňují. Tato část dne postupně přechází do závěru tzv. reflexního kruhu, kde učitel umožní dětem zhodnotit své dosavadní aktivity a umožní jim sdělit své pocity. (Co se dítěti dnes podařilo, jaké stavby postavili, co nakreslili, s kým si hrály a jak se jejich námětová hra jmenovala – Na domácnost, Na lékaře, Na stavbaře apod.) Také vede s dětmi rozhovor, klade otázky směřující k uvědomění, co nového se dnes dozvěděly.

 

Pobyt venku

je přizpůsobován počasí. Probíhá každý den. Pokud nastanou mimořádně nepříznivé podmínky (silný vítr, silný mráz, silný déšť), organizují učitelky náhradní činnosti ve třídě spojené s pohybovou aktivitou dětí – sestava překážkové dráhy s využitím sportovního nářadí. Běžně se využívá při pobytu venku organizovaných výšlapů do okolí MŠ, na hřiště, do lesa, do parku k rybníkům, k zajímavým budovám města. Ve dnech, kdy již mohou děti bezpečně využít herních prvků v prostoru školní zahrady, uskutečňuje se pobyt venku zde.

 

Oběd

V přípravě stolování děti aktivně pomáhají. Starší děti si samostatně připravují misky se salátem, nalévají nápoje, jedí příborem. Děti do jídla nenutíme, jídlo nabízíme, děti si mají možnost zvolit velikost porce.

 

Odpolední odpočinek

Po provedení hygieny se děti ukládají k odpolednímu odpočinku. Učitelka čte dětem příběhy či pohádky, zpívá uklidňující písničky, pouští relaxační hudbu z CD. Děti, které nemají potřebu spánku odcházejí po asi třiceti minutách odpočinku do vedlejší třídy, kde mají možnost klidných deskových her či výtvarných činností u stolečku.

Rodiče, kteří si vyzvedávají děti z MŠ po obědě se zdržují v šatnách či chodbách školky jen nezbytně nutnou dobu, tak, aby nerušily děti, které se ukládají ke spánku.

Děti z MŠ Josefovice, které odjíždějí po obědě domů do Klimkovic, odcházejí ve 12:30 v doprovodu učitelky ranní směny k autobusové zastávce. Po příjezdu do Klimkovice je učitelka předává osobně rodičům či zákonným zástupcům. Pokud se rodič či zákonný zástupce dítěte včas na zastávku autobusu nedostavil, vyčkává učitelka až jeho příchodu, či jej kontaktuje telefonicky.

 

Odpolední zájmové činnosti

Děti, které jsou přihlášeny do odpoledních aktivit rozvíjející jejich talent a nadání, odcházejí s pověřenou osobou do CVČ Mozaika, případně očekávají lektora v budově MŠ. Jedná se o pohybové aktivity – gymnastika a taneční aktivity pod vedením lektorů taneční školy Carmen. Zpět je pověřená osoba opět přivede do třídy MŠ a předá učitelce.

 

Odpolední svačina

Děti se připravují ke stolování samy, menším dětem pomáhá učitelka. Dětem jídlo nabízíme, děti si mají možnost zvolit velikost porce.

 

Odpolední činnosti

Po odpolední svačině děti odcházejí postupně domů nebo si hrají dle vlastní volby. Učitelka má možnost zvolit i individuální procvičování úkolů, které často souvisí s konkrétními plány pedagogické podpory, kde je sledován trend překonávání úskalí v jednotlivých oblastech vývoje dětí.

V kmenových třídách zůstávají děti do 15:30 nebo 16 hod. Pak se skupiny dětí opět sloučí do jedné třídy, kde se rozcházejí do svých domovů nejpozději v 16:30 hod

Výjimkou je MŠ Josefovice, kdy děti v doprovodu pedagogických pracovníků přecházejí z MŠ k autobusové zastávce v 15:40. Zde očekávají autobusový spoj směrem do Klimkovic. Učitelka děti jmenovitě předává rodičům či zákonným zástupcům po příjezdu na autobusovou zastávku v Klimkovicích. Pokud se rodič či zákonný zástupce dítěte včas nedostavil, vyčkává učitelka až jeho příchodu, či jej telefonicky kontaktuje.

 

Časově upřesněné informace týkající se organizace dne v MŠ a na jednotlivých odloučených pracovištích MŠ jsou zveřejněny v části O ŠKOLE – Budovy MŠ.

 

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png