Mateřská škola Klimkovice, příspěvková organizace, 28.října 89, 742 83 Klimkovice

 • Mateřská škola je zařazena do sítě škol od 1.1.2003
 • Zřizovatel: Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ 00298051
 • Okres: Ostrava
 • IČO: 709867O3
 • IZO: 674 000 421
 • Datová schránka: wanksxt
 • Organizační struktura
 • Bankovní spojení:
  • Číslo účtu MŠ: 1772583319/0800 (č. ú. hlavní)
  • Číslo účtu pro platbu za stravu: 0100038241/0800
  • Číslo účtu pro platbu za školné: 0101281681/0800
 • Organizace sdružuje: čtyři pracoviště MŠ a dvě školní jídelny na území města Klimkovice
 • Statutární orgán: ředitelka Bc. Šárka Čáňová
 • E-mail: info@msklimkovice.cz
 • Webové stránky: msklimkovice.cz
 • Hlavní účel a předmět činnosti organizace: předškolní výchova a vzdělávání, stravování dětí a zaměstnanců.
 • Mateřská škola vytváří podmínky pro všestranný rozvoj dětí. Ve spolupráci s klinickou logopedkou zajišťuje speciálně pedagogickou péči u dětí s problémy v komunikaci.
 • Odpolední zájmovou činnost zajišťuje MŠ ve spolupráci s Centrem volného času Mozaika v oblasti sportovních aktivit – gymnastika. Taneční aktivity zajišťuje taneční škola CARMEN.
 • Ve škole působí od roku 2015 Spolek RADOST – dříve občanské sdružení. Poslání spolku je zaměřeno zejména na spolupráci při vzdělávání a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc mateřské škole.
 • Škola pracuje dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
 • Školní vzdělávací program s názvem „Křížem krážem tam i zpět, chceme poznat celý svět“ je východiskem pro jednotlivé třídní vzdělávací programy.

Spolupracující subjekty

Ordinace klinické logopedie - Mgr. Dita Martínková

SDH Klimkovice

Nejdůležitější předpisy, podle nichž MŠ jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k MŠ.

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění
 • Vyhláška 27/2016 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Respektujeme soukromí osob a ctíme ochranu osobních údajů.

Dle Zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím poskytujeme informace vztahující sek působnosti mateřské školy. Všechny informace jsou přístupné v ředitelně vždy v úterý od 7:00 – 15:00 hod a poskytuje je ředitelka MŠ. V době její nepřítomnosti je možno požádat písemně a předat žádost vedoucí školní jídelny.

Naše příspěvková organizace respektuje soukromí osob a chrání osobní údaje.

Cílem směrnice o GDPR je zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich zpracování v rámci Mateřské školy Klimkovice, příspěvkové organizaci, 28.října 89, 742 83 Klimkovice a při předávání ke zpracování třetím subjektům. To vše k zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Směrnice upravuje postupy a povinnosti zaměstnanců MŠ, jakož i jiných osob, podílejících se na zpracování osobních údajů MŠ při nakládání s osobními údaji, jakož i pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, používání, šíření a uchovávání osobních údajů.

Veškeré povinnosti uložené touto směrnicí zaměstnancům se použijí obdobně i na jiné osoby podílející se na zpracování osobních údajů mateřskou školou, pokud byly s touto směrnicí seznámeny a zavázaly se ji dodržovat.

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png