1. Školní stravování – všeobecná část
 2. Přihlašování a odhlašování strávníků a stravy
 3. Výše stravného
 4. Platba a vyúčtování stravného
 5. Provoz školní jídelny při MŠ 28.října a provoz výdejen
 6. Provoz školní jídelny Josefovice
 7. Individuální stravování
 8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 9. Závěrečná ustanovení

1. Školní stravování – všeobecná část

Školní stravování zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy.

Vnitřní řád školní jídelny (příprava stravy a organizace provozu školní jídelny) se řídí danými zákony, vyhláškami a vnitřními předpisy a je zpracován v souladu s platnou legislativou:

 • zákon č. 561/2004 (školský zákon),
 • vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • vyhláška MZ č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby,
 • zákon č. 258/2000 S., zákon o ochraně zdraví,
 • vyhláška MF č. 84/2005 Sb., o závodním stravování,
 • dodržování systému HACCAP,
 • směrnice 1169/2011 EU, uvedení alergenů, obsažených v pokrmech, na jídelním lístku.

Pestrost a vyváženost stravy (plnění tzv. spotřebního koše vybraných surovin: mléko, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, luštěniny, maso, ryby, tuky, cukr) a dodržování předpisů jsou předmětem kontroly České školní inspekce, Hygienické stanice Moravskoslezského kraje a zřizovatele Města Klimkovice.

2.  Přihlašování a odhlašování strávníků a stravy

2.1  Přihlašování

 • Při nástupu dítěte do mateřské školy zákonní zástupci vyplňují přihlášku ke stravování. Ředitelka školy následně, po dohodě se zákonnými zástupci stanoví způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se stravovalo vždy.
 • Nárok na stravu má dítě (strávník) pouze v případě, že je přítomno v mateřské škole.
 • Jakékoli změny ve stravování dítěte je nutno předem nahlásit.

2.2  Odhlašování

 • Odhlášení stravy – telefonicky nebo osobně
  – v pondělí do 7:00 hod, úterý až pátek den předem do 13:00 hod.
 • Odhlášené obědy jsou odečteny.
 • Neodhlášenou stravu si mohou rodiče vyzvednou první den neplánované nepřítomnosti.
 • Neodhlášená a neodebraná strava je zúčtována a není za ni poskytována náhrada, je rozdělena mezi ostatní děti.
 • Při neodhlášení stravy platí rodič pouze první den sníženou sazbu stravy a další neodhlášené dny se započítává strava i s kalkulací, což činí 83,- Kč /den. Na zlevněný oběd má dítě nárok podle zákona pouze v době svého pobytu ve škole a první den neplánované nepřítomnosti.
 • Při opětovném nástupu dítěte do mateřské školy je vhodné předem informovat školu.
 • V době prázdninového provozu musí rodič dítě ke stravování předem přihlásit. O této skutečnosti jsou rodiče předem informováni.

2.3. 1 Výdej odpolední svačiny, pokud rodiče neplánovaně vyzvednou dítě po obědě

 • Podle § 2 odst. 7 vyhlášky o školním stravování je zakázáno vynášet stravu ze zařízení školního stravování. Stravu je možné konzumovat pouze v mateřské škole. Jelikož v době vydávání oběda nemůže být z hygienických důvodů odpolední svačina ještě připravena, nemůže si ji strávník v této době vyzvednout. Může tak učinit až v době výdeje svačin a stravu následně konzumovat, jak je uvedeno níže.

2.4. 2 Výdej do jídlonosičů

 • V první den nemoci, z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti, kdy nelze stravu včas odhlásit, má dítě zvýhodněné stravování, tzn., že si rodiče mohou pro stravu přijít. Dále není možné odebírat stravu za zvýhodněnou cenu (za náklady potravin) a ani za cenu plnou. (§4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 o školním stravování).
 • Možnost odebrat si jídlo do jídlonosičů je v čase do 11:45 – 12:00 hod u hlavního vchodu jednotlivých budov.
 • Jídlo předané do jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě.
 • Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a doma ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

3.  Výše stravného

 • děti do 6 let
  • přesnídávka 11,-
  • oběd 22,-
  • svačina 9,-
  • celkem 42,-
 • děti starší 6 let
  • přesnídávka 12,-
  • oběd 23,-
  • svačina 10,-
  • celkem 45,-
 • Jídelníček
  • je vyvěšen v MŠ na nástěnce pro rodiče a také na webových stránkách školy
  • změna jídelníčku je vždy vyhrazena
 • Velikost porce zohledňuje předškolní věk dítěte, dítě starší 6 let má větší porci jídla a vyšší cenu stravného.
 • Pro zaměstnance vzniká nárok na oběd po odpracování 3 hodin. Do této doby se započítává i příprava pedagogického pracovníka na výchovně vzdělávací práci.
 • Oběd se nevydá zaměstnanci v době nepřítomnosti na pracovišti z důvodu nemoci, dovolené nebo čerpání náhrad za stravné v době pracovní cesty.
 • Organizaci při jídle si ve třídě zajišťuje pedagog.

 

4. Platba a vyúčtování stravného

 • Rodiče hradí stravu zpětně dle odebrané stravy svolením inkasního převodu ze svého bankovního ústavu, a to vždy k 18. dni v měsíci. Číslo bankovního účtu, na který rodič hradí platbu za stravné je 100038241/0800.
 • Nestaženou platbu zašle rodič nejpozději 2 dny před koncem měsíce, ve kterém mělo dojít k úhradě.
 • Pokud plátce opakovaně nehradí úplatu za školní stravování v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou nebo jinou pověřenou osobou jiný termín úhrady, bude dle § 35 školského zákona ukončeno dítěti předškolní vzdělávání.
 • Rodič dostane při přihlášení dítěte ke stravování informaci o zřízení inkasa pro stravování.
 • Zaměstnanci mateřské školy hradí stravné stejným způsobem.

 

5.  Provoz školní jídelny při MŠ 28.října

5.1 Výdej stravy a provozní doba

 • Provoz školní jídelny je 6:00 – 15:30
 • Výdej stravy je dětem zajištěn 3 x denně v časech: 8:45, 11:45 a 14:15 hod

 5.2 Organizace výdeje stravy pro MŠ Komenského a MŠ J. Glazarové

 • 7:45 odvážení ranní svačinky do výdejny MŠ J. Glazarové a MŠ Komenského – dle zápisu kuchařky
 • 8:45 – 9:00 probíhá výdej ranní svačinky
 • Ve třídách mají děti po celý den zajištěný pitný režim. Je podávaná čistá voda, voda ochucená bylinkami nebo ovocem, ovocný čaj neslazený a slazený, mošt, džus.
 • Ovoce a zelenina je denně vydávány u svačinek
 • 11:20 je nachystán do termoportů oběd pro výdejny – dle zápisu kuchařky a odvážen do MŠ J.Glazarové a MŠ Komenského. Přepravu zajišťuje pracovnice, která vydává stravu na pracovišti MŠ Komenského 112.
 • 11:45 hodin – výdej obědů
 • Umožňují-li to hygienické podmínky je spolu s obědem odvážená i odpolední svačinka.
 • V opačném případě je odpolední strava dovážena ve 14 hod
 • 14:15 probíhá výdej odpolední svačiny

6. Provoz školní jídelny Josefovice

6.1 Výdej stravy a provozní doba jídelny

 • Provoz školní jídelny je 6:00 – 15:30
 • Výdej stravy je dětem zajištěn 3 x denně (obědem a dvěma doplňkovými jídly přesnídávkou a svačinou).
 • Jídelníček je připravován na čtrnáct dnů a změna je vždy vyhrazena.
 • Je vyvěšen na nástěnce u vchodu do budovy a také na webových stránkách školy.

 6.2 Organizace výdeje stravy

 • 8:30 – 9:00 probíhá výdej ranní svačinky
 • Ve třídách mají děti pitný režim zajištěný po celý den. Je podávaná čistá voda, voda ochucená bylinkami nebo ovocem, ovocný čaj neslazený a slazený, mošt, džus.
 • Ovoce a zelenina je denně vydávána u svačinek
 • 11:45 hodin probíhá výdej obědů
 • 14:15 probíhá výdej odpolední svačinky
 • Součástí každého jídla je nápoj.

7. Individuální stravování

Mateřská škola v Klimkovicích neposkytuje dietní stravování, ale po dohodě nabízí možnost individuálního stravování na základě písemné dohody se zákonnými zástupci dítěte. Nezbytnou součástí této dohody je také potvrzení lékaře o dietě dítěte. Rodiče mohou také doložit alergii či potvrzení o nesnášenlivosti potravin. Rodiče na základě této dohody mohou přinášet vlastní stravu ve svém obalu, která bude dítěti vydána.

8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí

V prostorách MŠ, školní jídelny, školní zahrady je zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje.

Dohled nad dětmi při jídle zajišťuje pedagogický pracovník, který:

 • poskytuje a organizuje první pomoc při úrazu strávníka
 • ručí za pořádek a klidnou atmosféru v prostorách jídelny
 • děti nenutí do jídla, dbá na správné stolování
 • sleduje slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny při jídle
 • dbá na bezpečnost dětí a žáků např. při „nehodě“ – vylitá polévka, nápoj
 • upozorní pracovnici provozu, která ihned závadu odstraní – předcházení úrazu
 • reguluje osvětlení v jídelně, zamezuje vstupu do jídelny nepovolaným osobám (rodiče,aj)
 • sleduje obecné podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 • má na mysli prevenci patologických jevů, prevenci šikany v MŠ
 • sleduje dodržování zákazu vnášet do MŠ jakékoliv věci a látky ohrožující bezpečnost a zdraví dětí

9. Závěrečná ustanovení

Vnitřní řád byl projednán s vedením školy.

Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti můžete podat u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky mateřské školy po předchozí domluvě.

info@msklimkovice.cz, tel. 556 420 776

Platnost:  1. 1. 2023

Bc. Šárka Čáňová  – ředitelka
Ludmila Nohlová – vedoucí školní jídelny

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png